Anadolu üni. Yüksek Lisans İlanı 2011 -2012 Güz

Ağu 17

Başvurular eylül 5-9
8 Yüksek Lisans 5 DOKTORA kontenjanı mevcut.
AYrıca bu üniversitede Dil ve Konuşma Terapistliği ABD na da başvurabilirsiniz… 

http://www.anadolu.edu.tr/duy/ilan/2…n12agustos.doc

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI
VE ADAYLARIN BAŞARI SIRALAMASINA AİT ESASLAR

YÜKSEK LİSANS:
1- Hangi tarihte alınırsa alınsın en az 50 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (*), (**)
(Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notu varsa yabancı dil puanının %25’i alınarak hesaplanır.)

2- En az 2,00/4,00 ya da 50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 25’i.
3- Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.


(Uzaktan eğitim tekniklerine dayalı olarak internet üzerinden veya örgün eğitim veren ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekmektedir.)
4- Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koşuluyla yetenek sınavı ve/veya portfolyo sonucu.
5- Başvuran adayların puan hesaplamaları lisans ortalamasının % 25’i, yabancı dil puanının %25’i ve yetenek sınav sonucunun %50’si alınarak yapılır.
Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
6- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 12 Eylül 2011 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

DOKTORA/SANATTA YETERLİK:
1- Hangi tarihte alınırsa alınsın en az 60 ya da eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %25’i. (**), (***)
2- Lisansa dayalı doktorada en az 2,70/4,00 ya da 67,5/100, yüksek lisansa dayalı doktorada en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.
3- Başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.
4- Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koşuluyla yetenek sınavı ve/veya portfolyo sonucu.
5- Başvuran adayların puan hesaplamaları lisans ortalamasının % 25’i, yabancı dil puanının %25’i ve yetenek sınav sonucunun %50’si alınarak yapılır.
Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
4- Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 12 Eylül 2011 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.

* Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gereklidir.
** KPDS, ÜDS veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış olmalıdır.
*** Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ise Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eşdeğeri puan almalıdır. Başarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı kullanılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ : 05-09 Eylül 2011
TÜRKÇE YETERLİK SINAVI* : 12 Eylül 2011
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 13 Eylül 2011
KESİN KAYIT TARİHLERİ : 15-16 Eylül 2011
YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 21-22 Eylül 2011
* Türkçe Yeterlik Sınavı Saat: 10.00’da Öğrenci Merkezi’nde yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru dilekçesi. (İlgili enstitü internet adresinden örnek alınabilir.)

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Anadolu Üniversitesinden herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek bulunmamaktadır.

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Uluslararası geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.) Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri tablosuna Üniversitemizwww.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları adresinden ulaşılabilir.

4- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında genel not ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Genel not ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adayların, genel not ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Üniversitemizce hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.

5- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.)

6- Bir adet vesikalık fotoğraf.

7- T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır).

8- Başvurular şahsen, bir başkası aracılığıyla ya da posta yoluyla yapılabilir. Başvuru ücreti olan KDV dahil 50.00-TL Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi (TR590001001900400130705004) no’lu hesaba ilgili Enstitü belirtilmek suretiyle yatırılacaklardır. Ödemeye ilişkin dekontun dosyaya eklenmesi zorunludur.

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :
3 adet vesikalık fotoğraf
Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için)

NOT: Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilir.
Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gereklidir.

ÖNEMLİ NOT:
1- Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim dalından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.

2- Başvuru tarihi geçtikten sonra enstitü müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, başvuru ücreti iadesi yapılmayacaktır.

3- Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi ilgili enstitü müdürlüklerinden veya internet sayfalarından öğrenilebilir.

4- Bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencinin aynı anda başka bir lisans veya lisansüstü programına kayıt olması mümkün değildir.

Yorum Yap!


9 − üç =