2012-2013 Güz Dönemi Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim İlanı

Tem 10

2012-2013 Güz Dönemi Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim İlanı

 

 

 

 

KONTENJANLAR

 
Şart :Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak
Kontenjanlar :
8 PDR Mezunu Kontenjanı
1Yabancı Uyruklu
1 UNİP Kontenjanı
Alan Dışı
Şart :  Fakültesi İngilizce, Felsefe, Sınıf Öğretmenliği veya Sosyoloji lisans mezunu olmak
Kontenjan : 2
Doktora
Şart: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans mezunu olmak
Kontenjan 2
Yabancı Uyruklu 1
UNİP     1 
 ÖN KAYIT TARİHİ 
Başlangıç: 30. 07. 2012 
Bitiş : 15.08. 2012 
 
KESİN KAYIT TARİHİ 
Kayıt Hakkı Kazananlar: 22-24 Ağustos 2012 
Boş Kontenjanlara Kayıt: 27-28 Ağustos 2012

Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre,

2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı için aşağıda belirtilen Bilim/Sanat Dallarına “Tezli Y. Lisans” ile “Doktora” öğrencisi alınacaktır.

ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1)  1 adet Fotoğraf

2)  Y. Lisans için Lisans,  Doktora için Y. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin sureti

3)  2009 Sonbahar dönemi ve sonrası onaylı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi’nin veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puanları gösteren belge sureti (Başvurulan programın puan türünde ALES’ten en az 55 puanı olanlar veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan belirtilen puanların karşılığı puan almış olanlar, Y. Lisans ve doktora programına müracaat edebilirler).

4) Lisans ve Y. Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesi sureti, [Üniversitemiz eski mezunlarının lisans transkriptlerinin 4’lü sisteme göre olması gerekmektedir].

5) Doktora programlarına müracaat edeceklerin ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları gerekmektedir.

6) Dört yıllık lisans diploması ile doktora programına (doğrudan doktora) müracaat edeceklerin başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 85 veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (GRE-GMAT) belirtilen puanların karşılığı puana, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puana veya eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından yukarıda belirtilen puanların karşılığı puanları almış olmaları sahip olmaları gerekmektedir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır.

7) Lisansüstü programlara başvururken transkripti dörtlük sisteme göre düzenlenmiş adayların dörtlük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu” üzerinden yapılacaktır.

8) Güzel Sanatlar Eğitimi bölümlerine müracaat edecek olanlar, başvurularını yaptıktan sonra 3 adet orijinal iş ve dosyalarını Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne teslim etmeleri,  dosya inceleme ve yeterlik sınavları için yukarıda belirtilen tarihte Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

9) Ön kayıt yaptıracak öğrencilerin kırtasiye, baskı, iletişim vs. gider karşılığı olarak Atatürk Üniversitesi Üniversite Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin Vakıfbank Üniversite Şubesi’ndeki 00158007298206841 numaralı hesabına yatırdıkları [50 (elli) TL.] bağış dekontunu başvuru sırasında Enstitüye

teslim edeceklerdir.

10) Ön kayıt müracaatları, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılacak ve müracaat evrakları şahsen enstitüye teslim edilecektir. İnternet üzerinden kayıt yapacak adaylar üniversitemiz internet adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminden (Danışman-Öğrenci kısmından )otomasyon programını kullanarak ön kayıtlarını yapacaklardır.

11) İnternet üzerinden müracaat eden adayların,  evraklarını enstitüye teslim edip müracaatlarını başvuru tarihleri içerisinde onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.

12) Lisansüstü eğitime başvuran adaylar, istenilen belgeleri enstitüye teslim edip başvurularını onaylattıktan sonra ön kayıt süresi içerisinde alan şartlarına uygun olarak en fazla beş tercih yapabileceklerdir. Tercih yapmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Birinci Yerleştirmede sadece kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Kayıtlar, öğrenciler tarafından belirtilen tarihlerde bizzat yaptırılacaktır. Haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat kaydını yaptıramayan adaylar, vekâlet veya kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tercih ettiği programlardan birine yerleştirildiği halde, belirlenen tarihlerde kazandıkları programa kayıt yaptırmayanlar kayıt yaptırma hakkını kaybetmiş sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler yedekler için yapılacak yerleştirmeye dâhil edilmeyeceklerdir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 55 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’si ve Y. Lisans mezuniyet ortalamasının % 20’sinin toplamı en az 65lisans derecesi ile doğrudan doktora programına başvuracakların ALES puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 40’ının toplamı en az 90 puan olmalıdır. Kazananların belirlenmesinde en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan içinde kalanlar programa kabul edilirler. İlk aşamada, kontenjan sayısı kadar asıl aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtlar bittikten sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday listesi ilan edilir ve belirtilen tarihlerde yedekten kayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları yapılır.

3) Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans programlarına başvuracakların, ALES puanının % 50’si, lisans derslerinin ağırlıklı not ortalamasının % 30’u, yeterlilik sınav (dosya incelenmesi) notunun % 20’sinin toplamı 55 puandan aşağı olamaz. Kazananların belirlenmesinde en yüksek ortalamadan başlanarak en az ortalamaya doğru sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için yedek aday ilan edilir.

4) Kayıt hakkı kazanan adaylardan ilan edilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmadıkları için boş kalan kontenjanlar için, yedek olarak ilan edilen adaylardan müracaat edenler alınacaktır.

5) Y. Lisans programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenler dilekçe vererek Yabancı Diller Yüksek Okulu’nca yürütülmekte olan İngilizce Hazırlık sınıflarına devam edebilirler.

6) Nitelikleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtildiği gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edecek adaylara, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

7) Yatay geçiş başvuruları en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine (7 Eylül 2012) kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.(İlgili ana bilim dalının kontenjanına göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş şartları Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 18’deki şartlara göre yapılır.)

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

        1) 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

        2) Y. Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi’nin onaylı sureti (daha önce verenler hariç)

        3) Nüfus Cüzdan sureti

        4) ALES Sonuç Belgesi

        5) Harç dekontu- Bilahare bildirilecektir. (Harçlar, Öğrenci numarasına, Atatürk Üniversitesi Vakıfbank Üniversite Şubesi Bankomat Harç Hesabına yatırılacak)

        6) KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS veya bunlara eşdeğer sınav sonuç belgesi

        7) Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapmayanlar için)

        8) İsteğe bağlı olarak Danışman Tercih Formu

 

ADAYLARIN DİKKATİNE

1) Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır.

2) Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3) Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

4) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları: 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

5) 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Dersleri, 24.09.2012 tarihinde başlayacaktır.

ADRES: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ERZURUM / TÜRKİYE

                                                                              e-posta: egitbil@atauni.edu.tr

Yorum Yap!


beş + = 8